Zobrazuji obsah košíku....
Zobrazit košík Pokladna
Mezisoučet: 0

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení .

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kobercepodlahy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré kontakty naleznete v sekci “kontakty”.

Prodávajícím a provozovatelem je společnost:

Koberce podlahy s.r.o.
Pražská 1341
543 01 Vrchlabí
IČO: 07187980
DIČ: CZ07187980

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Vymezení pojmů Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Prodávající vrátí peníze za vrácené zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno nejpozději 5 dní před vypršením 30-ti denní lhůty,

nepoškozené, bez známek používání, v původním obalu, s dokladem pro zpětné zaslání zboží, který je možno odstřihnout od dodavatelské faktury.
Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (částka za dopravné a způsob platby).

Částka za vrácené zboží bude zaslána na účet kupujícího, který uvede v žádosti o odstoupení od smlouvy. V případě žádosti o výměnu zboží je třeba postupovat stejným způsobem.
V případě, že obal u vraceného zboží by neumožnil bezškodní průběh dopravy zpět, kupující zajistí náhradní obal tak, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Je účelné zboží zároveň pojistit. Kupující odpovídá za veškeré škody způsobené při dopravě a škody způsobené

v důsledku nevhodného obalu. Prodávající vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, podléhajících změnám finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Dodací lhůta

Po obdržení objednávky od kupujícího, prodávající odešle automatické potvrzení objednávky e.mailem. Objednávky na zboží se vyřizují do 24 hodin po jejich obdržení. V případě , že zboží není na skladě, prodávající se neprodleně spojí s kupujícím a dohodne s ním další postup.

DOPRAVA

V okamžiku odeslání zboží prodávající zašle kupujícímu email s podacím číslem zásilky. Dodání probíhá následující pracovní den a kupující obdrží zásilku do 48 hodin od objednání. Tato lhůta se prodlužuje v případě, že kupující z důvodu nepřítomnosti nemůže zboží převzít.

Způsob dopravy

Kurýrní služba

Zásilka je doručována následující pracovní den po odeslání. Kurýrní služba bude před doručením kontaktovat telefonicky kupujícího. V případě, že kupující nebude k zastižení, kurýrní služba bude opakovat dodání následující pracovní den. Pokud se ani třetí (3.) pokus o doručení se neuskuteční, pak se zásilka vrátí zpět prodávajícímu.

Osobní odběr

Zboží si může kupující vyzvednout na adrese:

–  Polanecká 803, 721 07 Ostrava – Svinov

V tomto případě kupující neplatí žádné dopravní náklady.

page2image19880

Doprava vozy prodávajícího

Při dosažení objednávky ve výši 3.000,- Kč, včetně DPH bude zboží kupujícímu dodáno zdarma.
Den doručení bude upřesněn po předchozí domluvě.

Platební podmínky

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby.

Peníze za zboží budou hrazeny při převzetí zboží doručovateli.

Bankovní převod – jakmile je zásilka připravena k odeslání, bude kupujícímu zasláno číslo účtu a variabilní symbol. Zboží kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího. Po obdržení platby prodávající odešle zboží a sdělí kupujícímu e-mailem předpokládanou dobu dodání zásilky.

Hotově (osobní odběr) – při osobním odběru zaplatí kupující zboží v hotovosti na výdejních místech. O připravenosti zboží k vydání, bude kupující informován emailem, bez tohoto sdělení, odběr zboží není možný.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může prodávající nabídnout kupujícímu přiměřenou slevu z ceny věci. Pokud se kupující s prodávajícím ani na jedné z těchto možností nedohodnou, může kupující odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašle kupující informaci s přesným popisem vady prodávajícímu. Prodávající při zjištění oprávněnosti reklamované vady sdělí kupujícímu nejpozději do 30ti dnů způsob jejího řešení. Reklamace bude řešena v souladu se zákonem.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Vaše reklamace budou vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. O vyřízení reklamace bude kupující e-mailem či telefonicky informovat.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu dopravného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícího na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace. Práva plynoucí ze zákonné záruky Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává spotřebitel záruku novou v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky následující práva: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou konečné. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně akčních, platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud kupující má

zboží objednané, platí cena, za kterou byla objednávka potvrzena, bez ohledu na pozdější změny. U zlevněných výrobků jsou uvedeny i běžné prodejní ceny, která vycházejí z doporučených maloobchodních cen. Slevy Kupujícím poskytujeme různé druhy slev, a proto je třeba sledovat průběžně aktuální cenové nabídky.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, s výjimkou přepravních společností, a to České pošty s.p. a PPL CZ s.r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výmaz, případně změnu osobních údajů

je nutno provést e-mailem na adresu info@kobercepodlahy.cz a údaje budou neprodleně
z databáze odstraněny. V případě dalších nákupů bude kupující povinen vytvořit zcela nový zákaznický účet. Osobní údaje mohou být také měněny v sekci Můj účet. Prodávající bude kupujícího informovat o novinkách.

Závěrečné ujednání

Objednávka je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky