Zobrazuji obsah košíku....
Zobrazit košík Pokladna
Mezisoučet: 0

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) poskytujete svolení k tomu, aby společnost Hanseatic s.r.o. IČO 24796417, se sídlem Vršovická 416/9, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26323 (dále jen „Hanseatic“ nebo „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.


Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Naše společnost Hanseatic zpracovává Vaše osobní údaje pro různé účely, k některým z nich (např. vyřízení Vaší objednávky, evidenci daňových dokladů aj.) není třeba Váš souhlas. K tomu, abychom Vám mohli poskytovat službu s náležitým komfortem (např. informovat Vás o vyřízení Vaší objednávky, příjezdu řidiče, poslat Vám daňové doklady za dodávku) nebo nabízet další nabídky (newsletter se zvýhodněnou cenou zboží, pozvání na akce atp.), už Váš souhlas potřebujeme. Hanseatic, jako správce Vašich osobních údajů, je bude zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s jeho marketingovými aktivitami, konkrétně takovým způsobem, jaký si sami vyberete, a který odsouhlasíte ve Vašem registračním profilu. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny.


Účel zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje podle tohoto souhlasu zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.


Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých forem přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).


Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje, získané na základě Vašeho souhlasu, zpracovávat pro účely přímého marketingu, po dobu 2 let od udělení Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.


Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat několika způsoby, a to:

  • prostřednictvím nastavení Vašeho uživatelského profilu na e-shopu,
  • zaslání emailu na adresu: kuhnlova@hanseatic.cz,
  • telefonicky na čísle 271 747 290.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.


Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho vybraní zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby nebo splnění zákonných požadavků. Na vyžádání Vám poskytneme podrobnější informace o těchto osobách a účelu zpracování těmito osobami.


Kontaktní údaje správce
Správce můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@potravinydomu.cz či písemně na adrese provozovny správce (Hanseatic s.r.o. Vršovická 416/9, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.


Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.


Právo na přístup ke svým osobním údajům
Máte právo na základě aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat, požadovat opravu nepřesných údajů nebo jejich výmaz v případě splnění určitých podmínek.


Právo vznést námitku
Máte právo podat bezplatně námitku správci proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivé druhy obchodních sdělení, k jejichž odběru se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv.